Zorgklas

Geïntegreerde zorg op onze school:

DOELEN :

·  Alle kinderen zo ruim mogelijk te leren kennen (observeren, diagnosticeren).  We zijn ons hierbij bewust dat kinderen verschillen in culturele achtergrond, gewoonten en gedragingen, fysieke en psychologische ontwikkeling, motivatie, leerstijlen en leervermogen. 

·   Alle kinderen met hun eigen mogelijkheden te aanvaarden. We vinden het uiterst belangrijk dat ook de ouders hun kind zoals het is, leren aanvaarden. 

·   Elk kind te bieden wat het nodig heeft om naar een hoger ontwikkelingsniveau te evolueren. Daarbij blijft het welbevinden van het kind steeds onze leidraad.  

Vier zorgniveaus:

De zorg wordt gegeven door de klasleerkrachten zelf, aangevuld door de zorgcoördinator (Ann Vermeylen) en extra ondersteund door juf Christel en juf Sarah.

Niveau 0, de eerstelijnszorg:

Wat gebeurt er in de klas aan preventieve basiszorg  (…voor alle kinderen)?
Dit is wat de leerkracht doet voor alle kinderen van zijn/haar klas zowel op socio-emotioneel vlak (bv. zorgen voor een goed klasklimaat) als op cognitief vlak (bv. differentiëren, zowel naar onder als naar boven toe)

Niveau 1, verhoogde zorg:

Wat doet de leerkracht zelf aan verhoogde zorg, eventueel aangevuld met zorgjuf/zorgcoördinator?
Op socio-emotioneel vlak is dat o.a.:

–  losse babbel leerling met leerkracht of zorgcoördinator
–  tijd maken om conflicten, ruzies uit te praten (in/buiten de klas)
–  werken met ‘hoe voel ik mij-boekje’?
–  aanbieden van de “afkoelplek”
–  tools aanreiken om emoties te reguleren.
–  …

Op cognitief vlak is dat o.a.:

–  extra inoefenbundels
–  oefenstof naar uitbreiding (bundels, spelletjes, computer,…)
–  stappenplannen aanbieden om leerlingen extra hulp te bieden
–  probleempjes visualiseren op de bank tot ze van de baan zijn
–  huistaken aanpassen (in samenspraak met ouders!)
–  … 

Niveau 2uitbreiding van de zorg:

Steeds met zorgcoördinator en/of zorgjuf.

–        intern/extern overleg: gesprekken met leerkracht, ouders, leerlingen, CLB, therapeuten, …
–        individuele ‘trajecten’ opstellen voor kinderen / redicodis-maatregelen
REDICODIS (of vroeger STICORDI) – maatregelen. Dit zijn maatregelen die kaderen in het zorgbeleid van onze school. Het staat voor remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren.

–         opstellen van handelingsplannen
–         aanvragen van ON-begeleidingen. De school bepaalt samen met de ouders, het CLB en de school voor buitengewoon onderwijs de leersteun (LS), op basis van de noden van het kind.
Wij werken samen met leersteuncentrum VOKAN
–  …

Niveau 3overstap naar school op maat:

Steeds in overleg met alle partijen zoeken we naar de meest geschikte school voor het kind. Deze zoektocht wordt geleid door de zorgcoördinator, die wordt bijgestaan door klasleerkracht, directie, CLB, en eventuele andere hulpverleners.

Naar top